• Home
  • Algemene gegevens
  • Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag bestuur IVN –Hengelo 2016.

In 2016 is de bestuurssamenstelling gelijk gebleven:

Rewert Wolthoff - voorzitter

Albert Becker - secretaris

Willy van Diepen - penningmeester

 

Hoogtepunt van 2016 was zonder twijfel het openingsfeest van Heemtuin en Beleefbos Weusthag op

23 april. Het feest was door ons samen met de Stichting georganiseerd. Er werd genoten van de

warme woorden van wethouder Marcel Elferink, de vrolijke klanken van het dweilorkest, de

prachtige onthulde gebiedsborden en het gezelschap van de vele aanwezigen.

Het bestuur heeft in 2016 5x vergaderd, met de COBES werd zoals gebruikelijk 2x overlegd, de

Districtsvergadering werd 2x bezocht. Ook met het KNNV en de Heemtuincommissie is 2x overlegd.

Alle dagelijkse verenigingsbeslommeringen zijn weer opgevangen. De financiën zijn goed geïnd en

beheerd, er zijn 155 ingekomen stukken genoteerd en vergaderingen werden mooi voorgezeten en

verslagen.

 

Verdere punten van aandacht waren de toekenning van subsidie aan de Stichting t.b.v. de realisatie

van de nutsvoorzieningen, het afbouwen van actieve niet-leden, de zoektocht naar een nieuwe

secretaris, de bemensing van de verschillende werkgroepen, de Open Zondagen en onze Educatieve

Activiteiten, met name gericht op de jeugd en de komende Dag-in-het-park op zondag 11 juni.

Ons Beleidsplan 2016 omvat vijf punten:

1. Ledenwerving: Met de werkgroepen Beleefbos, Heemtuin en Landschapsonderhoud is

afgesproken maandelijks vanuit de drie werkgroepen een persbericht te laten verschijnen

waarin mensen ook worden opgeroepen deel te nemen. Met de Heemtuincommissie is

besproken of het mogelijk is voorjaar 2017 te starten met een cursus Heemtuinmedewerker,

een cursus waar naast aandacht voor het verhaal van de verschillende heemtuingebieden ook

ruimte is om praktisch te ondersteunen.

2. Ontwikkeling interne organisatiestructuur: Er is een nieuwe overkoepelende werkgroep

Educatieve Activiteiten opgericht, met daarin de Open Zondagen en de Jeugdactiviteiten. De

werkgroep richt zich op gebruik van het Beleefbos en de Heemtuin. Na realisatie van het Natuur-

Centrum kan bezien worden of ook de werkgroepen Cursussen en Wandelingen deel gaan

uitmaken. Daarmee lijken we toe te groeien naar een structuur met vier pijlers: Communicatie,

Educatie, Kennis en Onderhoud.

3. Samenwerking met het KNNV: Met het KNNV is 2x overlegd. Gekeken is onder andere naar de

samenwerking tussen partijen in Noord-Holland, Joop de Wit heeft ons hierover geïnformeerd.

Streven is om in 2017 de eerste concrete stappen naar een inniger samenwerking te gaan

zetten.

4. Interne kennisbevordering: Helaas is dit punt in alle drukte blijven liggen.

5. Hoe aandacht te geven aan duurzaamheid: Met een stagiair is besproken wat de kansen en

mogelijkheden zouden kunnen zijn, en dan met name ook gericht om ons aantrekkelijk te maken

voor jongeren. Uiteindelijk ging dit feestje niet door wegens het afhaken van de stagiair.

 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze leden, in het bijzonder dank aan de

coördinatoren.